درباره ما

این مجموعه در سال 1000 با همت جمعی از متخصصین مرتبط، با هدف ارائه خدمات و محصولات پا به عرصه وجود نهاد، با فعالیت و تلاش بی نظیر همکارانمان توانستیم به یکی از بهترین های ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی تبدیل شویم.
در سال 1002 با هدف به کار گیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در این زمینه وارد این عرصه شدیم؛ در ابتدا با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و نیاز مبرم کاربران به محتوا، تلاش کردیم تا در کنار حفظ کیفیت بر کمیت کاری خود نیز بیافزاییم تا نقش عمده ای در تولید داشته باشیم.

این مجموعه در سال 1000 با همت جمعی از متخصصین مرتبط، با هدف ارائه خدمات و محصولات پا به عرصه وجود نهاد، با فعالیت و تلاش بی نظیر همکارانمان توانستیم به یکی از بهترین های ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی تبدیل شویم.
در سال 1002 با هدف به کار گیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در این زمینه وارد این عرصه شدیم؛ در ابتدا با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و نیاز مبرم کاربران به محتوا، تلاش کردیم تا در کنار حفظ کیفیت بر کمیت کاری خود نیز بیافزاییم تا نقش عمده ای در تولید داشته باشیم.

 

 

این مجموعه در سال 1000 با همت جمعی از متخصصین مرتبط، با هدف ارائه خدمات و محصولات پا به عرصه وجود نهاد، با فعالیت و تلاش بی نظیر همکارانمان توانستیم به یکی از بهترین های ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی تبدیل شویم.
در سال 1002 با هدف به کار گیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در این زمینه وارد این عرصه شدیم؛ در ابتدا با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و نیاز مبرم کاربران به محتوا، تلاش کردیم تا در کنار حفظ کیفیت بر کمیت کاری خود نیز بیافزاییم تا نقش عمده ای در تولید داشته باشیم.